RISKBASE – Lääkkeiden haittariskit

Lääkeyhteisvaikutukset voidaan jakaa farmakokineettisiin, jotka johtavat yhden tai useamman lääkkeen altistuksen muutokseen, ja farmakodynaamisiin, joihon liittyvät muutokset lääkeaineen vaikutuksessa reseptorin, kohde-elimen tai muun fysiologisen systeemin tasolla. Lääkeinteraktioiden varoitusjärjestelmä INXBASE, joka perustuu lääkeparien yhteensopivuuden arvioon, ei sovellu luomaan varoituksia kaikista mahdollisista farmakodynaamisista yhtaisvaikutuksista, koska tällainen malli aiheuttaisi helposti huomattavan määrän liiallisia varoituksia. RISKBASE on INXBASEia täydentävä tietokanta, joka perustuu lääkkeiden farmakodynaamisten vaikutusten analysointiin ja joka antaa yleiskuvan potilaiden lääkehoitoon liittyvistä haittavaikutusten riskeistä (lääkehoidon kokonaisarviointi). RISKBASE sisältää yli 13000 arviota noin 1500 lääkkeen haittavaikutuksista 9 kliinisesti merkittävän haittavaikutuksen osalta:

• Antikolinerginen vaikutus

• Ummetus

• Sedaatio

• Ortostatismi

• Verenvuotoriski

• Serotonerginen vaikutus

• Kouristusriski

• QT-ajan pidentyminen

• Munuaistoksisuus

Kukin haittavaikutus on arvioitu asteikolla 0-3 (lukuun ottamatta suoraan elintoksiuuteen liittyvät haitat, kuten munuaistoksisuus joka voi saada vain arvot 0/1). Kukin haittavaikutus määritellään erillisen algoritmin avulla, joka kuvaa potilaan lääkehoidon riskiprofiilin, algoritmi voi perustua arvojen summaan (antikolinerginen vaikutus) tai maksimiarvoon (kouristusriski). Annettavat varoitukset perustuvat edelleen kullekin haitalle ominaisiin raja-arvoihin. On tärkeää huomata, että eri haitoille kohdistuvat varoitteet perustuvat erilaisiin raja-arvoihin ja ne eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Kullekin haittavaikutukselle on määritelty vaikeusaste-spesifinen vakiolause seuraus- ja suositustekstiksi.

Kaikki tämä tieto on tarjolla XML-export -tiedostona. RISKBASE on päivitetään neljännesvuosittain (viikot 11, 24, 38 ja 50).