Gravbase – lääkehoito raskauden aikana

Lactbase – lääkehoito imetyksen aikana

Gravbase ja lactbase sisältävät kattavasti riippumatonta näyttöön perustuvaa tietoa raskauden ja imetyksen aikaisen lääkehoidon turvallisuudesta käyttäjäystävällisessä muodossa. Varsinaisten lääkeaineiden lisäksi tietokannat kuvaavat turvallisuustiedot myös vitamiineista, hivenaineista, huumeista sekä tavallisimmista nautintoaineista. Gravbase ja lactbase mahdollistavat eri lääkeaineiden raskauden ja imetyksen aikaisen tietämyksen tehokkaan saatavuuden kaikille, jotka työskentelevät kliinisen lääkehoidon parissa. Lisäksi tietokannoista on saatavilla potilaille suunnitellut versiot. Tietokannat helpottavat ja nopeuttavat terveydenhuollon ammattilaisten työtä parhaiten dokumentoidun/turvallisimman hoitovaihtoehdon valinnassa.

Gravbase ja lactbase tietokantojen sisältö on tuotettu vakioiduin menetelmin keräämällä yhteen sekä lääkkeen valmistajan tuottama että akateeminen julkaistu näyttöön perustuva tieto kunkin aineen raskauden ja imetyksen aikaisesta käytöstä. Kaikki tietokantojen tekstit ovat erityisesti lääkehoitoon erikoistuneiden lääkäreiden laatimia ja hyväksymiä. Tietokantojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä on mukana tieteellisenä neuvonantajana myös Suomen johtava teratologi, LT Heli Malm.

Gravbase ja lactbase tietokannat arvioivat lääkkeiden turvallisuutta jakamalla ne liikennevaloperiaatteella neljään eri luokkaan (ks. luokitus alla), riippuen olemassa olevasta näytön asteesta ja sen perusteella tehdystä turvallisuusarviosta.  Jotta tietokannoista saataisiin paras mahdollinen hyöty käyttäjille, on englanninkielisestä tutkimustiedosta tehty suomenkielinen SUOSITUS -teksti, joka kuvaa kunkin aineen keskeiset turvallisuustiedot lyhyesti ja käyttäjäystävällisesti sekä antaa suosituksia eri tautitilojen raskauden ja imetyksen aikaisesta hoidosta tai vaihtoehtoisista turvallisemmista lääkehoitovaihtoehdoista. Lisäksi eri lääkeaineiden vertailu on mahdollista lääkeryhmittäin, joissa yksittäisen lääkeaineen turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana voi verrata saman ryhmän muihin aineisiin. Englanninkielinen TAUSTA-teksti sisältää kattavan referaatin kunkin lääkeaineen raskauden ja imetyksen aikaisesta turvallisuudesta. Lisäksi LÄHDEVIITTEET on PubMed-linkitetty, jolloin julkaistun alkuperäisen tiedon lähteelle pääsee vaivatta.

Käyttösovelluksissa käyttäjä voi tarkastella joko yksittäisen lääkeaineen raskauden tai imetyksen aikaisia tietoja tai arvioida millä lääkkeellä lääkeaineryhmästä on parhaiten dokumentoitu turvallisuus raskauden tai imetyksen aikaisessa käytössä esim. verenpainelääkettä valittaessa. Hakuja voidaan tehdä joko lääkeaineen geneerisen nimen, valmisteiden kauppanimien tai ATC-koodien avulla. Lääkeaineiden arvioinnissa on myös huomioitu valmistemuoto (antotapa), mikä on oleellinen osa raskauden ja imetyksen aikaisen turvallisuuden kartoitusta. Gravbase ja lactbase päivittyvät jatkuvasti, mikä takaa tiedon erinomaisen ajantasaisuuden. Linkitykset PubMed-abstrakteihin ovat tietokannassa, mikä mahdollistaa suoralinkitykset artikkeleiden abstrakteihin. Tietokantojen kaikki oikeudet kuuluvat medbase Oy:lle.

gravbase luokitus:

A
 
Kontrolloiduissa tutkimuksissa tai suurissa potilasaineistoissa ei ole todettu suurentunutta riskiä epämuodostumille tai suorille tai epäsuorille sikiöhaitoille, kun lääkettä on käytetty raskauden 1. trimesterin aikana. Lisääntynyttä riskiä ei ole todettu liittyvän myöskään raskauden 2. tai 3. trimesterin aikaiseen käyttöön.
B
 
Raskauden aikaisesta käytöstä on vain rajallisesti tietoa ihmisillä eikä kontrolloituja tutkimuksia ole tehty. Epämuodostumien tai suorien tai epäsuorien sikiöhaittojen esiintyvyyden ei ole havaittu lisääntyneen ihmisillä tai eläinkokeissa.
C1
 
Raskauden aikaisesta lääkkeen käytöstä on vain rajallisesti tietoa ihmisillä eikä kontrolloituja tutkimuksia ole tehty tai tutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia. Eläinkokeissa on todettu epämuodostumia tai suoria tai epäsuoria sikiöhaittoja tai eläinkokeita ei ole tehty.
C2
 
Epämuodostumien ei ole havaittu lisääntyneen ihmisillä tai eläinkokeissa, mutta (loppu)raskauden aikainen lääkkeen käyttö voi aiheuttaa haittavaikutuksia neonataalikaudella tai lapsuuden aikana.
D
 
Lääkkeen epäillään tai sen on osoitettu aiheuttavan epämuodostumia tai palautumattomia suoria tai epäsuoria sikiöhaittoja. Pääsääntöisesti raskaus on lääkkeen käytön kontraindikaatio. Hyöty voi ylittää mahdolliset haitat tietyissä tapauksissa.

lactbase luokitus:

A
 
Lääkettä ei erity kliinisesti merkittäviä määriä äidinmaitoon tai lääkkeen käytöstä imetyksen aikana ei odoteta olevan haittaa imeväiselle, kun lääkettä käytetään terapeuttisilla annoksilla
B
 
Lääkkeen erittymisestä äidinmaitoon ei ole tutkimuksia. Imetyksen aikaisen käytön turvallisuudesta on vain rajallista tietoa ihmisillä tai se puuttuu kokonaan.
C
 
Saatavilla olevan tiedon perusteella lääkettä erittyy äidinmaitoon kliinisesti merkittäviä määriä. Imetyksen aikainen lääkkeen käyttö voi aiheuttaa haittavaikutuksia imeväiselle äidin käyttämillä terapeuttisilla annoksilla. Päätös imetyksestä tulee perustua arvioon imetyksestä saatavien hyötyjen ja lääkkeen käytöstä mahdollisesti aiheutuvien haittojen suhteesta.
D
 
Imetys on vasta-aiheista lääkkeen käytön aikana. Lääkkeen käyttö imetyksen aikana voi aiheuttaa imeväiselle vakavia haittavaikutuksia.